Silversoldeer met flux, 45% silver, 1.5mm x 500mm

KS-1345S  << Back  

 

!