Terms

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

2.     Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

5.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

6.     Dag: kalenderdag;

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Handelsnaam:        BigPlanes

                                   Grutter Import BV

                                   Regenboog 213

                                   6661PP  Elst (gld)

 

E-mailadres:            info@BigPlanes.nl

KvK-nummer:           09222149

BTW-idnummer:      NL822456862B01

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

1.     De kosten die gemaakt moeten worden om het product te retourneren komen voor rekening van de consument. De consument is verantwoordelijk voor het deugdelijk verpakken van de producten om beschadiging tijdens het transport te voorkomen.

2.     De teruggave omvat uitsluitend de kosten van de geretourneerde producten.

3.     Het product moet in de originele en onbeschadigde verpakking evenals in een verkoopbare conditie verkeren om in aanmerking te komen voor een teruggave van de kosten.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.     Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, dan zal dit door de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.

2.     Uitgesloten zijn bijvoorbeeld producten die speciaal voor de consument zijn besteld of aangepast.

 

Artikel 9 - De prijs

1.       De prijzen op de website worden zo correct mogelijk bijgewerkt. Mocht er toch een fout op de website staan dan kan de consument hieraan geen rechten ontlenen. De ondernemer behoudt zich dan ook het recht voor om zonder opgaaf van redenen de prijzen te wijzigen.

2.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.     De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

2.     De ondernemer hanteert de garantietermijn zoals gedefinieerd door de fabrikant.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 13 - Betaling

1.     De producten worden z.s.m. naar de consument verzonden zodra de betaling op de rekening van de ondernemer is bijgeschreven.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

2.     Klachten of opmerkingen kunt u kenbaar maken door contact met ons op te nemen, schriftelijk of via e-mail. Vermeld bij de klacht of opmerking altijd het factuur en productnummer.

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

1.     Het is de plicht van de ondernemer om er voor zorg te dragen dat de geleverde producten aan de beschreven technische specificaties en kwaliteit voldoen. De kwaliteitsgarantie heeft uitsluitend betrekking op de geleverde producten.

2.     De toepassing en het gebruik van de producten zijn de absolute verantwoordelijkheid van de consument. Advies evenals informatie die door de ondernemer wordt gegeven, hetzij mondeling of schriftelijk, worden gegeven zonder garantie.

3.     De consument zal worden geacht om zijn eigen tests uitgevoerd te hebben om de geschiktheid aan te tonen van de producten voor zijn voorgenomen doeleinden en toepassingen.

4.     De consument wordt geacht om niet afhankelijk te zijn van informatie, advies of gegevens die door de ondernemer wordt gegeven.

5.     Een rc-vliegtuig is geen speelgoed. Verkeerd gebruik kan lijden tot ernstig lichamelijk letsel of schade aan bezittingen. De consument wordt dan ook geacht op een veilig en open terrein te gaan vliegen.

6.     De ondernemer heeft geen controle of zeggenschap over de gebruikte materialen tijdens de eind assemblage van het model. De ondernemer accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van het door de consument geassembleerde model.

7.     De consument aanvaardt de volledige aansprakelijkheid zodra het gebruik maakt van het door de consument geassembleerde model.